Semalt hünärmeni kompýuter wiruslarynyň öňüni alyş çärelerini açdy

Hemmämiz belli bir wagt kompýuter wiruslary bilen agyr we ýatdan çykmajak duşuşyklar geçirdik. Umumy paýlaşýan bir sapagymyz, bu wiruslardan gaça durmagyň ýa-da ýok etmegiň usullaryny bilýän arzuwly pikirdir.

Alada etme, Semaltyň iň tejribeli hünärmenlerinden Iwan Konowalow bu makalada kompýuter wirusynyň ýokaşmagynyň öňüni almagyň amaly usullaryny görkezýär. Olara şular girýär:

Programmalary elmydama kanuny we ygtybarly çeşmelerden göçürip alyň

Bu wiruslar kompýuter programmalaryna ýokaşýar we zyýan berýär, şeýlelik bilen ulgamyňyza girýär. Şonuň üçin programmalary hakyky üpjün edijiden ýa-da üçünji tarap web sahypasyndan göçürip almaly.

Kompýuteriň ätiýaçlyk nusgasyny saklaň

Criticalhli möhüm faýllaryňyzyň goşmaça nusgasy bolmagy hemişe maslahat berilýär. Backtiýaçlyk ähli maglumatlaryňyzy dikeltmäge we adaty funksiýalar bilen yzyna dolanmaga mümkinçilik berýär.

E-poçta goşundylaryny skanirläň we barlaň

Şäherdäki täze hile, niýet ýa-da bilmän e-poçta goşundylary arkaly wirus ýokaşmagy. Zyýanly e-poçta goşundylary poçta açylandan soň ulgama girýär, şonuň üçin bu goşundylary göçürip almazdan ozal skanirlemeli we barlamaly. Bu has peýdaly, sebäbi e-poçta çeşmesi howp astyna düşüp, wiruslary ýokaşdyrýandyklaryndan bihabar bolup biler.

Wirusa we zyýanly programma üpjünçiligini guruň

Täzelenen antiwirus we zyýanly programma üpjünçiligi, kompýuteriňizi bellemek we bolup biljek howplary aýyrmak üçin çydamly edýär. Şeýle hem, administrator howpsuzlyk maksady bilen ýygy-ýygydan ulgam skanerlerini işledip biler.

E-poçta suratlarynyň deslapky synlaryny öçüriň

Ulgamyňyza wirus almak üçin ýokaşan faýllary e-poçta goşundylaryna göçürip almaly dälsiňiz. Infectionokançlyk, e-poçtaňyzdaky suratlary öňünden görmek bilen başlap biler. Munuň öňüni almak üçin, diňe ynamdar çeşmelerden alnan suratlary görüp, e-poçta müşderiňiziň surat deslapky synyny öçüriň.

Operasiýa ulgamynyň yzygiderli täzelenmeleri

Elmydama täzelenen operasiýa ulgamyny edinmäge synanyşanyňyzdan soň, kompýuter ulgamyňyz wiruslardan halas bolar. Täzelenmeler ony üýtgedip, iň soňky kompýuter wiruslary bilen iş salyşmaga mümkinçilik berýär.

Kompýuter firewallyny işjeňleşdiriň

Programmalaryňyzy we operasiýa ulgamyňyzy täzeläniňizde-de, gorag diwary kompýuteriňiziň wirus ýokançlyklaryndan goramagynyň ilkinji we soňky setiridir. Üçünji tarap wirus ýokançlygynyň öňüni almak üçin ony işjeň we işjeň saklaň.

Kompýuter dolandyryjy hukuklaryndan peýdalanyň

Kompýuterde programmalary gurmak üçin ähli hukuklara we artykmaçlyklara eýe bolan diňe bir administrator bolmaly. Daşary ýurtly ulanyjylaryň ulgamyňyzy şeýle töwekgelçiliklere sezewar etmezligi üçin bu hukuklardan peýdalanyň.

Kompýuter ulgamynyň yzygiderli gözegçiligi

Kompýuteriňiziň gorag diwarynyň öçürilendigini ýa-da ulgamyňyzy yzygiderli gözegçilik etmeseňiz, OS programmalaryňyz üçin täzelenmeleriň zerurdygyny bilmersiňiz.

Kompýuter habarnamalaryna eýeriň

Antiwirus we zyýanly programmalar, soňky täzelenmeler zerur bolanda ýa-da elýeterli bolanda ulanyja öňünden duýduryş bermek üçin kodlanýar. Şeýle hem zyýanly programma üpjünçiligi howplary ýüze çykarylandan soň ulanyja habar bererler. Şeýle duýduryşy we habarnamalary hiç wagt ünsden düşürmäň. Şol bir bellikde, uzak wagtyň dowamynda ähli kompýuter täzelenmeleri barada habarnamalara eýeriň.

IT bölümini guruň we hyzmat ediň

Uly guramalar üçin kompýuter serwerleriňizi we amatly amallar üçin ulgamlaryňyzy goldamak üçin IT bölümi gerek.

mass gmail